aanta leefloners

Horen mensen in armoede nog thuis in onze welvaartstaat?

Decenniumdoelen vraagt dringende uitvoering van het zomerakkoord over armoede

In het zomerakkoord van de regering Michel was een budget voorzien voor de
verhoging van de sociale minima (leefloon, inkomensgarantie voor ouderen en inkomensvervangende tegemoetkoming voor gehandicapten): 80 miljoen in 2018, 120 miljoen in 2020 en 150 miljoen in 2022. Het zomerakkoord beschouwde deze verhogingen als een eerste stap naar het optrekken van deze minima naar de armoedegrens. Twee verhogingen gaan pas in met de volgende legislatuur, Decenniumdoelen laakte voordien al deze goedkope beloftes.

Over de invoering van de vele akkoorden binnen het zomerakkoord werd de afgelopen maanden soms heftig gediscussieerd. Nu zijn deze werven ofwel afgerond (verlaging vennootschapsbelasting) of zitten ze in de pijplijn (effectentaks). Over de uitvoering van de verhoging van de bijstandsminima blijft het echter verdacht stil. Te stil. Lees verder Horen mensen in armoede nog thuis in onze welvaartstaat?

Gelijkheid tussen huren en kopen

Gelijkheid tussen huren en kopen vraagt meer dan een verzekering

De commissie wonen, armoede en gelijke kansen van het Vlaamse parlement discussieert de komende weken over een onderzoek naar een verzekering gewaarborgd huren. De conceptnota erover staat geagendeerd op 18 januari1. Deze nota vertrekt van de vaststelling dat ‘het niet de taak is van de overheid om mensen in een woonformule te duwen die niet overeenstemt met hun voorkeuren. Een gelijkere behandeling tussen eigenaar en huurder is dan ook op zijn plaats. Het invoeren van een verzekering gewaarborgd wonen voor huurders kan een belangrijke stap zijn om tot zo’n gelijke behandeling te komen.’ Lees verder Gelijkheid tussen huren en kopen vraagt meer dan een verzekering

De begroting bijna in evenwicht. De samenleving verre van.

‘Het begrotingsevenwicht komt sneller in zicht dan verwacht’ . Dat lazen we gisteren in deze krant. Als die trend zich verder zet, zou de regering ‘haar doelstelling om deze regeerperiode in evenwicht af te sluiten niet langer onhaalbaar zijn’. Goed nieuws dus voor de regeringspartijen.
De vraag is of dit goed nieuws is voor de zwakkeren in onze samenleving.
En waarom blijft het zo stil rond die andere doelstelling van de federale regering: het optrekken van de minimum uitkeringen tot aan de armoedegrens. Lees verder De begroting bijna in evenwicht. De samenleving verre van.

Als het blijft bij nudging, dan wordt de arme daar niet echt beter van

Deze week (21 november 2017) stond ‘nudging’ centraal op een studieochtend georganiseerd door de staatssecretaris Zuhal Demir. Nudge is bekend geworden door het gelijknamige boek van de Amerikaanse wetenschappers Richard Thaler (die dit jaar de Nobelprijs voor economie kreeg) en Cass Sunstein. Nudging komt centraal staan in haar armoedebeleid. Lees verder Als het blijft bij nudging, dan wordt de arme daar niet echt beter van

Armoede bestrijden vraagt meer dan opvolgen, evalueren, bekijken, …

De beleidsbrief armoedebestrijding 2017-2018 wordt deze weken besproken in het Vlaams parlement. Deze beleidsbrief is een actualisering van de beleidsopties genomen bij het begin van deze regeringsperiode. Wat we dus kunnen verwachten, is een uitvoering van deze beleidsopties. Maar zelfs na de presentatie van ‘10 jaar Armoedebarometers, 10 jaar armoedig beleid’ en de schrijnende cijfers met betrekking tot kinderarmoede blijven deze regering en deze minister zich in passiviteit hullen. Lees verder Armoede bestrijden vraagt meer dan opvolgen, evalueren, bekijken, …

Armoede vraagt daadkrachtig beleid

Brussel, 5 oktober 2017

Open brief aan premier Charles Michel

Mijnheer de Eerste Minister,

Wellicht kent u de talloze rapporten, onderzoeksresultaten en studies die wijzen op veel te hoge armoedecijfers in België. Dan weet u dat ongeveer 15% van onze landgenoten leeft, of beter, moet overleven, met een inkomen onder de Europese armoedegrens en dat bovendien meer dan 20% van onze medeburgers de eindjes maar amper aan elkaar kan knopen. Over deze cijfers is er weinig of geen discussie, noch op maatschappelijk vlak noch op het politieke niveau.
Lees verder Armoede vraagt daadkrachtig beleid