DCD wil armoede stoppen

IjskastBelgië, land van overvloed. Maar hier leven 1,5 miljoen mensen in een huishouden met een verhoogd risico op armoede. Zeven procent van de bevolking wordt getroffen door langdurige inkomensarmoede. Ondertussen blijft de ongelijkheid toenemen: het inkomen van de 10% armsten ligt 28 keer lager dan dat van de 10% rijksten. Het is hoog tijd dat het beleid voorrang geeft aan de strijd tegen de armoede van de uitgesloten groepen, vinden de 13 organisaties achter Decenniumdoelen 2017. Vanaf nu tot 2017: tijd voor solidariteit.

Globalisering leidt tot globale ontbering

De energieprijzen swingen de pan uit. Verzekerings-maatschappijen berekenen voor iedere klant een ander risico. Lenen is voor rijkere mensen goedkoper dan voor armen. Het zijn maar enkele voorbeelden van een puur economische manier van denken die diepe sporen nalaat in de broze rand van onze samenleving. In Noord en Zuid betalen de laagste inkomensgroepen de hoogste prijs. Op het menu van de globalisering staan vooral liberalisering en deregulering in plaats van solidariteit en sociale correcties.

13 organisaties spelen samen voor 6 doelen

In Vlaanderen en Brussel gaan intussen armoedeorganisaties en sociale bewegingen tot 2017 samenwerken rond zes doelen: gezondheid, arbeid, inkomen, wonen, onderwijs en samenleven. Die moeten stuk voor stuk bereikt worden tegen 2017.

Doelen om ook echt te bereiken

Deze doelen zijn concreet en realistisch. Wanneer ze gekoppeld worden aan politiek engagement zijn ze een tastbare sleutel tot succes. De doelen worden uitgewerkt aan de hand van een beperkt aantal streefcijfers en meetbare indicatoren. Onze bedoeling is dat de overheden op alle niveaus uitpakken met gerichte maatregelen om armoede aan te pakken. Tegelijk vormen onze decenniumdoelen een geschikt kader om de violen op de verschillende niveaus gelijk te stemmen.
Onze doelen steunen op onderzoek
Waarom het aantal huurwoningen tegen 2017 doen groeien met 150.000 eenheden, en niet met pakweg 200.000?
De decenniumdoelen zijn het resultaat van overleg in thematische rondetafels en zijn gebaseerd op trends uit het verleden. We hebben ze geselecteerd op basis van beschikbare indicatoren en data om de vooruitgang op betrouwbare basis te documenteren. De nulmeting voor elk van de doelstellingen is vastgelegd op 17 oktober 2007.

Wij blijven op tafel kloppen

Met de steun van wetenschappers en verantwoordelijken uit de bevoegde administraties zal de vooruitgang nauwgezet worden opgevolgd in de thematische rondetafels. Ondertussen zullen de initiatiefnemers het niet nalaten om de decenniumdoelen tot 2017 telkens weer op tafel te leggen.