Samenwerking, onze rijkdom

De initiatiefnemers:

De ondersteunende organisaties:

Vlaams ABVV

Vlaams ABVVVlaams ABVV
Hoogstraat 42
1000 Brussel

Het Algemeen Belgisch Vakverbond is een ‘socialistisch constructiebedrijf’ waar de leden terecht kunnen voor deskundig advies voor onder andere werkloosheid en pensioenen. Maar de organisatie verdedigt ook de belangen van de werknemers op de werkplek, binnen de sectoren en in allerlei overlegorganen.
www.vlaamsabvv.be | Inhoudstafel

ACLVB

logo-aclvbACLVB
Koning Albertlaan 95
9000 Gent

09/221.04.74

ACLVB is een sociale, liberale en politiek onafhankelijke vakbeweging die de belangen en de rechten verdedigt van alle werknemers en mensen met een uitkering. Met een netwerk van secretariaten over het  hele land is ACLVB een organisatie op mensenmaat. ACLVB is een erkende uitbetalingsinstelling en begeleidt werkzoekenden.

www.aclvb.be | Inhoudstafel

ACV

ACVACV
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel

02/246.31.11

Het ACV is een sterke vakbond op de werkplaats en heeft een goed uitgebouwde dienstverlening in de buurt van ieders woonplaats. Werknemers met of zonder werk kunnen bij het ACV terecht voor advies en hulp rond hun rechten op sociale bescherming, werk of inkomen. ACV legt daarbij een bijzondere nadruk op kwaliteitsvolle arbeid,  op arbeidsparticipatie en een billijk inkomen voor iedereen.

www.acv-online.be | Inhoudstafel

 Beweging.net

logo-bewegings.netBeweging.net
Haachtsesteenweg 579
1030 Brussel
Tel: 02/246.31.11

Het ACW is de koepel van de christelijke werknemersorganisaties. Met acht verschillende deelorganisaties en duizenden vrijwilligers komt het op voor een leefbare, solidaire en rechtvaardige samenleving, van de buurt tot het bedrijf. De zwaksten krijgen daarbij voorrang.

www.acw.be | www.acv-online.be | www.cm.be/ | www.kav.be | www.eensgezind.be/ | www.okra.be/ | www.kaj.be/ | www.familiehulp.be/ | www.groeparco.be/ | Inhoudstafel

CM

logo-cm
Landsbond der Christelijke Mutualiteiten
Haachtsesteenweg 579
1031 Brussel
T. 02 246 41 11

CM bestaat uit negentien regionale ziekenfondsen. Hoewel velen haar vooral kennen als terugbetaler van medische kosten, is ze meer dan een loutere verzekeringsinstelling. Haar werking is gebaseerd op waarden zoals solidariteit, respect voor de persoon en aandacht voor anderen, in het bijzonder voor de meest kwetsbaren. CM is op de eerste plaats een sociale beweging die de belangen van haar leden als consumenten van gezondheidszorg en sociale dienst- en hulpverlening verdedigt. Engagement als christelijke waarde inspireert onze dagelijkse werking. CM gelooft in het potentieel van elkeen en schenkt bijzondere aandacht aan elke persoon in moeilijkheden.

Ook voor haar is de toegankelijkheid tot de Belgische gezondheidszorg een groot knelpunt. Mensen in armoede worden nog te veel uitgesloten van gezondheidszorg. Hoge kosten verhinderen belangrijke zorg. Daarenboven is er de sluipende privatisering van gezondheidszorg waardoor mensen in armoede niet meer beschermd zijn tegen onverwachte en hoge kosten. Het geeft de indruk dat gezondheid enkel nog te koop is.
De CM engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van alle mensen, ziek of gezond, oud of jong, arm of rijk. Daarom kiest de CM resoluut voor een maximale verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering.

www.cm.be | Inhoudstafel

Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw

Samenlevingsopbouw
Vooruitgangstraat 323 bus 2
1030 Brussel
Tel: 02/201.05.65

Samenlevingsopbouw is actief in buurten, steden, dorpen, en streken. Opbouw- en buurtwerkers stimuleren mensen om hun stem te laten horen wanneer ze met problemen die het leven en het samenleven moeilijk maken, worden geconfronteerd. Samen gaan ze op zoek naar oplossingen voor gemeenschappelijke noden en knelpunten in de woon- en leefomgeving.

www.samenlevingsopbouw.be | Inhoudstafel

Socialistische Mutualiteiten en socio-culturele verenigingen

logo-socialistische-mutualiSocialistische Mutualiteiten
St. Jansstraat 32-38
1000 Brussel Centrum
Thuiszorg Centraal oproepnummer Tel: 078/15.01.60

De Socialistische Mutualiteiten staat in voor de uitvoering van de verplichte verzekering voor gezondheidszorg en uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Het ziekenfonds verdedigt een sterke, verplichte ziekteverzekering gebaseerd op solidariteit tussen rijk en arm, jong en oud. De Socialistische Mutualiteiten bieden een aanvullende verzekering, persoonlijke informatie, advies en thuiszorg aan.

De socio-culturele organisaties maken van de Socialistische ziekenfondsen een dynamische sociale beweging, met vele vrijwilligers en een waaier aan ontspannende en sociale activiteiten.

www.socmut.be | www.ctz.be | Inhoudstafel

SAM, steunpunt Mens en Samenleving

SAM, steunpunt Mens en Samenleving

Vooruitgangstraat 323, 1040 Brussel
Diksmuidelaan 36A, 2600 Berchem
Nieuw adres vanaf 3 december 2018: Turnhoutsebaan 139A, 2140 Antwerpen
Tel. 0488 77 88 99
info@samvzw.be

SAM, steunpunt Mens en Samenleving ondersteunt praktijkwerkers, sociale organisaties en beleidsmakers om antwoorden te vinden op welzijnsproblemen en sociale uitsluiting.
SAM zet zich in voor een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving die voor iedereen de grondrechten garandeert en gaat voor een kwaliteitsvol leven.

www.samvzw.be | Inhoudstafel

Netwerk tegen armoede

netwerk-tegen-armoede Netwerk tegen armoede
Vooruitgangstraat 323 bus 6
1030 Brussel
Tel: 02/204.06.50

De Verenigingen waar armen (op alle niveaus) het woord nemen stellen zich als doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. Het Netwerk stimuleert de uitwisseling van ervaringen, visies en leerprocessen tussen de verenigingen. Het verzorgt ook vorming voor alle organisaties die inzicht willen verwerven in de beleving van armoede. Voorts tracht het Netwerk de negatieve beeldvorming rond mensen die in armoede leven te doorbreken.

www.netwerktegenarmoede.be | Inhoudstafel

Minderhedenforum

logo-minderheden-forumMinderhedenforum
Vooruitgangstraat 323 bus 4
1030 Brussel

02/204.07.81

Het Minderhedenforum wil de maatschappelijke positie van ethnisch- culturele minderheden in Vlaanderen versterken en het respect tussen groepen bevorderen.

Het Minderhedenforum treedt op als spreekbuis en belangenverdediger van de ethnisch- culturele minderheden in Vlaanderen en Brussel.

www.minderhedenforum.be | Inhoudstafel

 Uit De Marge

Uit De MargeUit de Marge vzw
Henegouwenkaai 29
1080 Brussel

 Uit de Marge ondersteunt jeugdwerk dat zich specifiek richt op kwetsbare groepen, adviseert organisaties, al dan niet uit het jeugdwerk, die werken aan toegankelijkheid voor kwetsbare groepen, en de lokale en regionale besturen bij de beleidsontwikkeling ten behoeve van deze doelgroepen. Het steunpunt staat voor belangenbehartiging, visie- en beleidsontwikkeling, kadervorming, coaching, procesbegeleiding en vorming op maat. Uit de Marge komt op voor de sociale grondrechten van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

 www.uitdemarge.be | Inhoudstafel

 

Welzijnszorg

”welzijnszorg”

Welzijnszorg
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
Tel: 02/502.55.75

Welzijnszorg is vooral bekend van haar jaarlijkse, grootschalige bewustmakingscampagne, waarin ze aandacht vraagt voor mensen die leven in armoede. Maar de organisatie spreekt ook politici aan op hun verantwoordelijkheden t.a.v. een resultaatgericht armoedebeleid. Daarnaast ondersteunt Welzijnszorg de Welzijnsschakels, waarin armen en niet-armen de strijd aangaan tegen armoede. Zo gaan ze op zoek naar gepast werk, bieden vorming op maat aan, organiseren begeleiding, enz..

www.welzijnszorg.be | Inhoudstafel

Met de actieve en financiële steun van:

Cera


Cera CVBA
Philipssite 5 bus 10
3001 Leuven
Tel: 016/27.96.62

Cera (Coöperatief mecenaat met een maatschappelijke meerwaarde) geeft financiële steun aan maatschappelijke projecten die voldoen aan reële behoeften en die duurzame effecten bereiken. Voorwaarde is dat ze de coöperatieve waarden van Cera belichamen: samenwerking, solidariteit, inspraak en het respect voor het individu.
www.cera.be
| Inhoudstafel

De verantwoordelijken van de diverse organisaties (Daniëlle Colsoul, Jan Renders, Magda De Meyer, André Desmet, Mark Elchardus, Werner Maeckelberghe, Ruth Stokx, Willy Vleugels en Lies Daenen) ondertekenen op 3 april 2007 de samenwerkingsovereenkomst.

Cera ondersteunt het project. Voorzitter van de decenniumdoelen is Jos Geysels.

Stichting P&V

p-env-stichtingStichting P&V
Koningsstraat 151
1210 Brussel

De Groep P&V Verzekeringen, die is ontstaan uit de coöperatieve beweging, richt in het jaar 2000 de Stichting P&V op en is er de hoofdsponsor van. De Stichting werkt in totale onafhankelijkheid en heeft zich tot taak gesteld de sociale uitsluiting van de jongeren te bestrijden. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van  openbaar nut.

www.stichtingpv.be | Inhoudstafel

Ondersteunende organisaties

 Chirojeugd Vlaanderen

Chiro

Chirojeugd Vlaanderen
Kipdorp 30
2000 Antwerpen
Tel 03/2310795

Chirojeugd Vlaanderen is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen. De Chiro heeft tot doel een leerschool te zijn voor het leven. De Chiro wil alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke of intellectuele capaciteiten.
www.chiro.be | Inhoudstafel

 D?mos vzw

D?mos vzw
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
Tel 02/204 07 00

D?mos vzw kenniscentrum voor participatie en democratie. Knooppunt van visies op participatie in het Vlaams cultuur, jeugdwerk en sportbeleid.
www.demos.be | Inhoudstafel

 GO!

GO!
Emile Jacqmainlaan 20
1000 Brussel
Tel 02/790 92 00

Het GO! Onderwijs is het officieel onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Het streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Onze 700 scholen maken dit mogelijk voor om en bij de 300.000 leerlingen en cursisten.
www.g-o.be | Inhoudstafel

 OVSG

OVSG
Ravensteingalerij 3 bus 7, B
1000 Brussel
T 02 506 41 50 |

OVSG is de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Onderwijs en permanente ontplooiingskansen zijn een recht voor elke mens. De gemeente is door haar nabijheid het best geplaatst om dit grondwettelijk recht te waarborgen. Ze kent immers de lokale en specifieke noden en speelt daarop in met een eigen onderwijsbeleid. Daarom ondersteunt OVSG de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.
www.ovsg.be | Inhoudstafel

 POV

GO!POV
Boudewijnlaan 20-21
1000 Brussel
Tel 02/514 19 00

Het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) werkt aan de belangenbehartiging en kwaliteitsverbetering van het Vlaams provinciaal onderwijs. Haar mandaat steunt op grondwettelijke, decretale en statutaire gronden.
www.pov.be | Inhoudstafel

 Studio Globo

Studio GloboStudio Globo
Otletstraat 28/11
1070 Anderlecht
Tel. 02/520 05 30

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking, gespecialiseerd in mondiaal en intercultureel leren voor het onderwijs. Het aanbod is gericht op alle leeftijden, van kleuter tot hoger onderwijs. Daarbij zijn leerkrachten en docenten onze belangrijkste partners.
www.studioglobo.be | Inhoudstafel

 VOB

VOBVOB
Diksmuidelaan 50
2600 Berchem

Het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB) is een overlegplatform voor nieuwe wooninitiatieven. Tot de leden behoren huurdersbonden, sociale verhuurkantoren, woonwinkels en woonwijzers, opbouwwerk- en welzijnswerkprojecten rond huisvesting. Het uitgangspunt van het VOB is het recht op een woning van goede kwaliteit, die betaalbaar is, met woonzekerheid en gelegen in een goede woonomgeving.
www.vob-vzw.be | Inhoudstafel

Vrije CLB Koepel vzw

Vrije CLB Koepel
Anatole Francestraat 119/1
1030 Brussel
Tel: 02 240 07 50

De Vrije-CLB-Koepel vzw (VCLB vzw) verenigt alle vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Net als in de centra stoelen alle activiteiten op dezelfde ultieme drijfveer: elke leerling de beste kansen bieden voor de toekomst. Dat spreekt voor zich.
www.vclb-koepel.be
| Inhoudstafel

 VSKO

VSKO

VSKO
Guimardstraat 1
1000 Brussel
Tel. 02/507 06 81

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO) verzorgt pedagogische, administratieve en planologische coördinatie van het geheel en van de onderscheiden niveaus van het Nederlandstalig katholiek onderwijs in België. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van onderwijs, ondermeer op gebied van kansarmoede staat in onze Opdrachtverklaring centraal.
www.vsko.beGO! | Inhoudstafel

 Welzijnsschakels vzw

Welzijnsschakels vzw
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
Tel. 02/502 5575

Welzijnsschakels vzw gaat met lokale vrijwilligersgroepen de strijd aan tegen armoede en sociale uitsluiting. Ontmoeting met mensen in armoede, ondersteuning van gezinnen, beleidsbeïnvloeding vanuit hun ervaringskennis en stimuleren van cultuurparticipatie vormen de pijlers van hun werking.
www.welzijnsschakels.be!
| Inhoudstafel

De Link

Sint-Katelijnestraat 16-18
1000 Brussel
Tel 02/204 06 96 – 0479/640841

Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting.

De Link wil mee een antwoord bieden voor de missing link die er is tussen mensen die in armoede geboren worden enerzijds en de aanpak van armoede anderzijds, door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen in alle sectoren die met armoede en armoedebestrijding te maken hebben.

Vzw De Link staat in voor de coördinatie van de opleiding en tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting.

De Link wil mee een antwoord bieden voor de missing link die er is tussen mensen die in armoede geboren worden enerzijds en de aanpak van armoede anderzijds, door opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen in alle sectoren die met armoede en armoedebestrijding te maken hebben.

Stefanie Dhondt
Werkveldondersteuner & Verantwoordelijke Vlaams Kenniscentrum

www.de-link.net | Inhoudstafel

 Socius – Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw

SociusGallaitstraat 86, bus 4
1030 Brussel (Schaarbeek)
Tel 02 215 27 08
Fax 02 215 80 75

Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, is een autonome organisatie die erkend en gesubsidieerd wordt door de minister van Cultuur om de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk te ondersteunen.

www.socius.be | Inhoudstafel