Decenniumdoelen

6 doelstellingen voor minder armoede

1. Gezondheid

Een halvering van de gezondheidsongelijkheid tussen arm en rijk

2. Arbeid

Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt

3. Inkomen

Voor elk gezin, ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen dat de Europese armoederisicodrempel bereikt

4. Wonen

Een toename van het aantal goede en betaalbare huurwoningen met 150.000 eenheden, waarvan minstens de helft sociale woningen zijn

5. Onderwijs

Een daling tot 3% van laaggeletterdheid en laaggecijferdheid bij jongeren, in alle onderwijsvormen en voor alle jongerengroepen

6. Samenleven

Mensen in armoede verbreden hun netwerken