Ontbijtontmoeting Limburg

De inleiding werd verzorgd door Tony Coonen, provinciaal secretaris van De Voorzorg. Hij bedankt de initiatiefnemers en de gastheer, onderstreepte het belang van het memorandum en de evidente plaats van een ziekenfonds bij een dergelijk initiatief en wenste alle deelnemende organisaties veel succes met deze actie.

Het debat met Jo Vandeurzen (CD&V), Peter Vanvelthoven (sp.a), Jan Peumans (NVA) en Johan Daenen (Groen!) werd gemodereerd door professor Marc Elchardus.

Vraag 1: waar ligt het zwaartepunt bij de bestrijding van de armoede.
Groen!:

–    veel mogelijkheden situeren zich in het onderwijs
–    de onbereikbaarheid van het doelpubliek: hype campagnes bereiken de juiste mensen niet dus moeten middelen anders worden ingezet – netwerken moeten worden ingeschakeld.
NVA:
–    armoede is een complex probleem, veel hangt samen, prioriteit vooropstellen is moeilijk
–    onderwijs heeft inderdaad een centrale rol – armoede is een uitgesproken Vlaamse bevoegdheid.
sp.a:
–    het is belangrijk dat de armoedebarometer er gekomen is (weten is meten)
–    de SPa heeft in haar “durfplan” een duidelijke keuze gemaakt waarbij het accent gelegd wordt op de armoede bij de kinderen – dit is een absolute prioriteit
–    alle kinderen moeten opgroeien in een gezin met minstens één vast inkomen.
CD&V:
–    we moeten af van de 3 barometers (Europees, Federaal, Vlaams) – samenwerking is de boodschap
–    maximale inzet op de participatie van de verenigingen die aan de armen een stem moeten geven – alle thema’s rond armoede moeten getrokken worden naar deze doelgroep.

Vraag 2: in het onderwijs stelt men minstens 2 pijnpunten vast: de uitstroom is bij sommigen te vroeg (geen diploma) en in het basisonderwijs kennen een aantal kinderen al heel snel een achterstand. Hoe kan hieraan verholpen worden?
Groen!: taalbeheersing bij het begin van de lagere school is essentieel

NVA:
vandaag zijn er gepaste maatregelen genomen door de Minister van Onderwijs

sp.a:
de dualiteit in het onderwijs moet te allen tijde vermeden worden – de eerste aandacht moet gaan naar de kinderen in de benedengroep

CD&V:
zet heel sterk in – zeker in Limburg – op taalachterstand.

Vraag 3: het leefloon lijkt te laag om mensen voor armoede te behoeden (1,5 miljoen armen). Als de federale overheid niks onderneemt, wat kan Vlaanderen dan wel doen (bijv. tussenkomen in de niet-medische kosten)?
CD&V: federaal zijn er toch 900 miljoen extra middelen (bovenop index) uitgetrokken. Meer aandacht moet besteed worden aan de preventie

sp.a
: het probleem stelt zich heel scherp bij alleenstaanden. In Vlaanderen zou er via de studietoelagen kunnen gedacht worden aan een systeem van aanvullende kinderbijslag

Groen!: was geen enthousiaste voorstander van de “jobkorting”. Deze 600 miljoen euro had selectiever kunnen aangewend worden. Er zouden in elk geval meer automatismen moeten uitgewerkt worden bij het toekennen van allerlei voordelen.

Vraag 4: Armoede heeft een kleur bij ons. Dus zijn er speciale maatregelen nodig.
CD&V:
als het gaat over werk dienen alle bestaande inspanningen verder gezet, niettegenstaande de crisis. Deze mag geen breuk met de lopende inspanningen veroorzaken.

sp.a:
jonge kinderen moeten snel de taal leren om vervolgens de goede opleiding te krijgen. Op het vlak van werkloosheid bij allochtonen is België de koploper van Europa. Werkgevers moeten dus gesensibiliseerd en bedenk dat de overheid ook werkgever is.