De tussenstand: November 2008

‘Decenniumdoelen 2017’ wil elk jaar een stand van zaken opmaken. De zes barometers laten zien of het beleid toereikend is geweest om doelen voor gezondheid, inkomen, arbeid, wonen, onderwijs en samenleven te halen. We willen het beleid echter op de voet volgen. Daarom zullen we in onze tweemaandelijkse nieuwsbrief telkens een aantal recente maatregelen onder de loep nemen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een invloed zullen hebben op de stand van de armoedebarometers.

Inkomen: 88.878 Vlaamse gezinnen krijgen schuldbemiddeling
Maar liefst 88.878 Vlaamse gezinnen krijgen schuldbemiddeling. Dat blijkt uit gegevens van Vlaamse minister Steven Vanackere (CD&V). In 2007 werden 57.335 schulddossiers behandeld door de OCMW’s of de Centra Algemeen Welzijnswerk. Er waren ook nog eens 31.543 dossiers die behandeld werden door advocaat-schuldbemiddelaars. Het is voor het eerst dat Vlaanderen de schuldproblematiek kan opmeten. Sinds 2007 worden alle schulddossiers uniform geregistreerd. Minister Vanackere heeft de middelen voor het Vlaams centrum Schuldbemiddeling met 200.000 euro opgetrokken tot 374.000 euro. Dat centrum heeft als eerste taak vorming te geven voor schuldbemiddelaars. Bijkomend werden opdrachten gegeven rond registratie van gegevens over schulddossiers, preventie en ‘helpdesk’ voor vragen ivm energieschulden. In de Vlaamse scholen wordt volgend jaar gestart met een preventiecampagne om scholieren te wijzen op het gevaar van overmatige schulden.

Wonen: Steeds meer thuislozen
Met de eerste scherpe winterprik stelt het probleem van de thuisloosheid zich weer heel duidelijk. Met thuisloosheid wordt gedoeld op het ontbreken van een duurzame woonoplossing. Het aantal mensen dat met deze schrijnende problematiek geconfronteerd wordt, stijgt trouwens zienderogen, daar zijn zowat alle welzijnsorganisaties het over eens. Om voor de hand liggende redenen is het erg moeilijk om het over exacte aantallen te hebben, maar het is wel duidelijk dat het steeds vaker gaat om moeders met kinderen. De oorzaak van de groeiende problematiek ligt onder meer bij de stijgende huurprijzen en groeiende armoede. In Brussel, waar de het aantal thuislozen opvallend gestegen is, leeft nu al één op de vier mensen onder de armoedegrens.

Onderwijs: Voorontwerp decreet Leerzorg goedgekeurd
Kinderen uit arme gezinnen komen verhoudingsgewijs vaker in het buitengewoon onderwijs terecht dan kinderen uit kansrijke sociale groepen. Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil hier een antwoord op bieden met het decreet Leerzorg. Op woensdag 23 november keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van dit decreet goed. Leerzorg wil elke leerling – uit het gewoon en uit het buitengewoon onderwijs – zorg op maat bieden. Het huidige systeem van types in het buitengewoon onderwijs zal dus hervormd worden. Dit zou ervoor moeten zorgen dat vooral kansarme kinderen, die vandaag vaak onterecht in het buitengewoon onderwijs terecht komen, op basis van het hen toegewezen zorgniveau, beter begeleid zullen worden in het gewoon onderwijs. Enkel leerlingen met nood aan het hoogste zorgniveau, zouden op die manier buitengewoon onderwijs moeten volgen. Toch stuit de Leerzorg nog op het nodige protest. De minister van Onderwijs moet dus op zoek naar een draagvlak voor dit project.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *