Doel 2: Arbeid

Een halvering van het aantal gezinnen waar niemand werkt.

Arbeid is de sleutel tot een “goed” inkomen. De huishoudens waar geen enkel gezinslid een betaalde en volwaardige job heeft, behoren tot de armste groepen in onze samenleving. Het valt op dat gezinnen met een vreemde afkomst oververtegenwoordigd zijn. Een helpende hand is nodig om de deelname aan de arbeidsmarkt te verzekeren. Hoewel dat nog geen garantie is voor bestaanszekerheid.

Hoe zit het nu met de arbeid?

Meer mensen aan het werk helpen is essentieel in de armoedebestrijding. Maar even belangrijk is dat de markt kwaliteitsvolle jobs tegen een volwaardig loon blijft aanbieden. Door onzeker en slecht betaald werk dreigt men immers snel weer in armoede te verzeilen.

1. Werk en armoederisico

Werk is cruciaal om uit de armoedeval te geraken. Wie niet werkt loopt een groter armoederisico dan iemand die werkt. Vooral de langdurige werkloosheid is bepalend, maar nog belangrijker is het gegeven dat in het huishouden niemand betaald werk heeft.

2. De kleur van werk(loosheid)

Volgens recent onderzoek is de arbeidsmarkt verdeeld in verschillende etnische lagen: mensen van Europese herkomst zijn oververtegenwoordigd in de toplagen, mensen met niet-Europese wortels of nationaliteit zitten meer geconcentreerd in de onderste lagen. Daar lopen ze een groter risico op werkloosheid, lagere lonen, slechtere werkomstandigheden en meer jobonzekerheid. Vooral mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst worden geraakt door werkloosheid. En dit is ook en vooral het gevolg van discriminatie.

3. Precair werk

Werken in België is dus cruciaal: het armoederisico daalt gevoelig en door werk worden sociale zekerheidsrechten opgebouwd. Dat werk alleen niet volstaat, zien we bij de zogenaamde ‘werkende armen’. Momenteel hebben 4% van de werkenden een armoederisico. Dat zijn vooral laaggeschoolde jongeren, alleenstaande ouders met kinderen en mensen met deeltijdse of tijdelijke contracten. Tot die laatsten behoren vooral vrouwen, die gedwongen worden om een deeltijdse job te kiezen als ze voor hun gezin willen zorgen.

4. Sociale economie

Werk is een motor voor integratie: door middel van werk vormen zich nieuwe netwerken en ontstaan nieuwe vaardigheden. Het hebben van een job is nog geen garantie voor arbeidstevredenheid. Dikwijls is de kwaliteit van de arbeid hiervoor bepalend. Een aantal doelgroepen vindt bij voorbeeld een job op maat in de sociale economie (beschuttende werkplaats, invoegbedrijven, sociale werkplaatsen). Helaas werken ze daar voor minimumloon, waarmee ze enkel kunnen overleven.