’Decenniumdoelen 2017’ – De tussenstand

‘Decenniumdoelen 2017’ wil elk jaar een stand van zaken opmaken. De zes barometers laten zien of het beleid toereikend is geweest om doelen voor gezondheid, inkomen, arbeid, wonen, onderwijs en samenleven te halen. We willen het beleid echter op de voet volgen. Daarom zullen we in onze tweemaandelijkse nieuwsbrief telkens een aantal recente maatregelen onder de loep nemen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een invloed zullen hebben op de stand van de armoedebarometers.

Onderwijs
Op 1 september ging het nieuwe schooljaar weer van kracht. Vanaf dit jaar is de bijdrage die scholen aan ouders mogen vragen, aan banden gelegd. Deze maximumfactuur bepaalt dat de lagere scholen aan de ouders niet meer dan 60 euro per schooljaar mogen vragen voor alle buitenschoolse activiteiten die slechts één dag duren. De maatregel is erg nuttig aangezien sommige scholen nog te weinig beseffen dat de kleinste kost ervoor kan zorgen dat leerlingen uit de armste gezinnen moeten afhaken. De maximumfactuur zal dus ongetwijfeld een positieve uitwerking hebben op de barometer onderwijs.

Samenleven
De prijs van een treinticket is voor mensen die in armoede leven, erg hoog. Daardoor kunnen ze zich moeilijker verplaatsen, wat hun hindert in hun sociaal leven. Het is dus goed nieuws dat de federale regering in het nieuwe beheerscontract met de NMBS heeft laten opnemen dat er nog dit jaar een nieuwe tariefverlaging moet worden ingevoerd voor mensen die in armoede leven. Een treinticket wordt dus goedkoper voor mensen in armoede. Hoe groot de korting zal zijn is wel nog niet duidelijk.

Inkomen
De federale regering heeft beslist om volgend jaar 200 miljoen euro uit te trekken voor een ‘welvaartsaanpassing’ van de uitkeringen’. In 2010 wordt dat bedrag verdubbeld naar 400 miljoen. Het zijn de sociale partners die dit geld moeten verdelen over de verschillende groepen van uitkeringstrekkers: werklozen, gepensioneerden, zieken, invaliden en arbeidsongeschikten. ‘Decenniumdoelen 2017’ wil hen alvast aansporen om voor de allerzwaksten te kiezen.

Gezondheid
Na de maximumfactuur voor de gezondheidszorg wil Vlaams minister van Welzijn Steven Vanackere ook een maximumfactuur voor de thuiszorg. Arme gezinnen, ouderen of gehandicapten moeten per maand niet meer dan 450 euro remgeld te betalen voor doktersbezoeken of geneesmiddelen. Kosten die boven dat bedrag uitkomen zijn voor rekening van de ziekteverzekering. Op dezelfde manier zouden poets- en strijkhulp, revalidatie, verpleging en verzorging… niet boven een bepaald maximumbedrag mogen uitstijgen. Van Ackere hoopt dit tegen het einde van het jaar klaar te krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *