IEDERS STEM TELT: OOK VOOR U, POLITICI?

Ongeveer 15% van onze landgenoten leeft, of beter, moet overleven, met een inkomen onder de Europese armoedegrens. Vandaag is een derde van de ongeveer 150.000 leefloners een jongere tussen 18 en 25 jaar. Bijna 1 op 5 kinderen loopt het risico om in de armoede op te groeien en in 2016 deden 143.287 personen een beroep op één van de negen voedselbanken. Een spectaculaire stijging van bijna 18% tegenover 2014. De cijfers zijn hard en leggen een pijnlijk koude realiteit bloot. Armoede is doorgedrongen tot grote lagen van onze samenleving.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht bundelen sociale middenveldorganisaties de krachten met de boodschap ‘Ieders stem telt’. Zodat burgers én beleidsmakers op 14 oktober kiezen voor een beleid waarin iedereen meetelt.

Dak, job, school, gezondheid

Op 14 oktober 2018 staat er heel wat op het spel voor mensen die het moeilijk hebben. Voldoende inkomen, een goed dak boven het hoofd, een betaalbare energiefactuur, haalbare dokterskosten, een toegankelijk OCMW, kansen op tewerkstelling, gelijke onderwijskansen voor de kinderen, redelijke toegangsprijzen voor cultuurevenementen, taallessen voor anderstaligen, … Voor deze noden zijn concrete oplossingen nodig, ook op lokaal niveau.
Van lokale besturen durven we -als meest nabije bestuursniveau- vragen dat ze alles in het werk stellen om hun inwoners een leven in menselijke waardigheid te garanderen, zelfs als dat betekent dat hun inspanningen vaak overlappen met verantwoordelijkheden van hogere overheden. Lokale besturen als zorgende besturen dus, die hun inwoners in tijden van crisis niet in de kou laten staan. We geloven dat lokale overheden alles in het werk stellen om onderbescherming te bestrijden en grondrechten en mensenrechten te realiseren.

Twaalf werken

In het najaar van 2017 brachten wij, tien middenveldorganisaties, duizenden mensen bijeen die dagelijks de realiteit achter de droge cijfers leven. We namen de tijd om met hen na te denken over de voorbije legislatuur en over urgente maatregelen die lokale politici kunnen nemen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Die voorstellen bundelen we -de Griekse mythologische held Herakles indachtig- in ‘Twaalf Werken’.

We vragen twaalf inspanningen om armoede en sociale uitsluiting te bannen.

Een paar voorbeelden. Het leefloon voor een alleenstaande bedraagt momenteel 867 euro. De Europese armoedegrens, vastgelegd op 60% van het mediaaninkomen, ligt volgens recente berekeningen op 1 115 euro. Van OCMW’s verwachten we dat zij de aanvullende steun maximaal inzetten om het inkomen voor gezinnen -of ze nu (over)leven van een leefloon, een ontoereikende werkloosheidsuitkering, een karig pensioen of een te laag inkomen uit arbeid- op te trekken zodat een menswaardig leven ook voor hen mogelijk is.

Kijken we naar huisvesting, dan zijn het ook de meest kwetsbaren die het hardst getroffen worden door de huidige wooncrisis: eind 2016 stonden 124.653 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. De kosten die naar huisvesting gaan, stijgen jaar na jaar. Bovendien is de woonkwaliteit bij 47% van de huurwoningen ontoereikend. We vragen daarom dat lokale besturen innovatieve, kleinschalige of collectieve woonvormen voor de meest kwetsbare groepen ondersteunen. En doorgangs- en noodwoningen realiseren voor nieuwkomers die aan de start staan en medeburgerschap opeisen. Tegelijk verwachten we een duidelijk engagement van lokale overheden voor meer en kwaliteitsvolle sociale woningen op hun grondgebied en dat ze het voortouw nemen in de strijd tegen energie- en waterarmoede door te voorkomen dat mensen worden afgesloten van gas, elektriciteit en/of water.

Naast het inkomensondersteunende maatregelen en de betaalbare en kwalitatieve huisvesting, doen we met ‘Ieders stem telt’ nog uitgebreid voorstellen over andere levensdomeinen die de grondrechten van mensen moeten garanderen. Het gaat over recht op waardig werk, gelijke onderwijskansen, een toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg, vrijetijdsbesteding, een beleid tegen racisme en discriminatie, de zorg voor sterke buurten of de nood aan een sterke basisdienstverlening. En niet te vergeten de mensen zonder wettig verblijf die ook recht hebben op een menswaardig leven.

Stem laten horen

Het is maatschappelijk kwetsbare burgers menens: zij willen ook hun stem laten horen. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen slaan ze op tafel: een daadkrachtig sociaal beleid waarin iedereen meetelt, moet een topprioriteit zijn. De slagkracht van een lokaal bestuur en haar diverse instrumenten en verantwoordelijkheden , zorgt ervoor dat zij een kans biedt om het fundamentele en groeiende probleem van armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Wij geloven niet, beste beleidsmaker, dat dromen bedrog zijn. Ze zijn een uiting van het geloof dat het morgen anders kan, en dat armoede en ongelijkheid uit de wereld kunnen. Daarover gaat democratie. Om die droom en hoop over een andere samenleving waar te maken, daarvoor bent u nodig. Trek naar de stembus met een stevig plan om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden. Want ieders stem telt.

‘Ieders stem telt’ is een campagne van:
Sector Samenlevingsopbouw, Marieke Poissonnier
Netwerk tegen Armoede, Frederic Vanhauwaert
Welzijnszorg, Koen Trappeniers
Welzijnsschakels, Lies Vereecke
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Charlotte Vandycke
Uit de Marge, Ikrame Kastit
Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW), Nele Spruytte
Minderhedenforum, Landry Mawungu
Caritas, Thijs Smeyers
Decenniumdoelen, Jos Geysels

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *